Regulamin publikacji reklam i artykułów

Postanowienia ogólne

Usługa i korzystanie z usługi

Warunki świadczenia usługi

Reklama

– bez obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację

Artykuły

– bez obowiązku zwracania wynagrodzenia za publikację

Reklamacje

Postanowienia końcowe

Publikacje zamieszczane są w Serwisie na podstawie zawartych umów lub jednorazowych zamówień ustalonych przez Usługodawcę i Zamawiającego drogą mailową bądź według wzorów Zleceń, podpisanych przez Zamawiającego i nadesłanych pocztą elektroniczną lub pocztą. Regulamin stanowi integralny załącznik ustaleń poczynionych przez Usługodawcę i Zamawiającego.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.